විලක් නෙළුම් මල් අරගෙන - අජිත් බණ්ඩාර | Vilak nelum mal aragena - Ajith Bandara - sinhala lyrics


විලක් නෙළුම් මල් අරගෙන
ගෙනත් පළන්දන් යන්නට
දියකැට පහන කොහෙන්ද
ප්‍රේමයෙ තරම මනින්න
ගොඩක් සුසුම් වැල් හෙලුවම
මටත් දුකයි පෙම් කෙරුවට
ඇස් දෙක දිහා බලන්න
ඇතුගල පාමුල ඉන්න
ඇතුගල පාමුල ඉන්න


ඉරබටු තරුව දකින්න
වෙල් ඉපනැල්ලට එන්න
කවියක එළිවැට වෙන්න
මගෙ හිත උඩ ඇලවෙන්න
කවියක එළිවැට වෙන්න
මගෙ හිත උඩ ඇලවෙන්න

විලක් නෙළුම් මල් අරගෙන
ගෙනත් පළන්දන් යන්නට
දියකැට පහන කොහෙන්ද
ප්‍රේමයෙ තරම මනින්න
ගොඩක් සුසුම් වැල් හෙලුවම
මටත් දුකයි පෙම් කෙරුවට
ඇස් දෙක දිහා බලන්න
ඇතුගල පාමුල ඉන්න
ඇතුගල පාමුල ඉන්න


දුකකදි පිහිටට ගන්න
කඳුළු පොහොට්ටු සොයන්න
දුක්බර ලොවට එබෙන්න
සුන්දර සිදුරු කොයින්ද
දුක්බර ලොවට එබෙන්න
සුන්දර සිදුරු කොයින්ද

විලක් නෙළුම් මල් අරගෙන
ගෙනත් පළන්දන් යන්නට
දියකැට පහන කොහෙන්ද
ප්‍රේමයෙ තරම මනින්න
ගොඩක් සුසුම් වැල් හෙලුවම
මටත් දුකයි පෙම් කෙරුවට
ඇස් දෙක දිහා බලන්න
ඇතුගල පාමුල ඉන්න

ඇතුගල පාමුල ඉන්න ///


ගායනය - අජිත් බණ්ඩාර
තනුව -
පද -
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - thucmara

Comments