ආදරේ පුද දෙන්න ඇයිදැයි පමා - ජාලිය රණතුංග | Adare puda denna - Jaliya Ranathunga - sinhala lyricsආදරේ පුද දෙන්න ඇයිදැයි පමා
වේදනා විඳගන්න ඇයිදැයි පමා
මා වෙතේ ළං වන්න නෑ දැන් පමා
මා ඔබේ අත ගන්න නෑ දැන් පමා

පෙරදාක සතුටේ වෙලී
තව දාක කඳුලේ ගැලී
ඒ සේ සුසුම් වැල් බිඳී
තරු රෑනපායා දිලී
මා දෑස ඔය දෑස හමුවේ තියා
විමසන්නේ ඔබගෙන් ළඳේ

ආදරේ පුද දෙන්න ඇයිදැයි පමා

මේ ජීවිතේ මා වෙතේ
කළඹන්නෙ ඔබමයි සිතේ
අනුනාද වී මා හදේ
දැතපෙන්න මාගේ ළයේ
හමුවීල තෙපලන්න මේ යාමයේ
සැනසෙන්න ඒ යාමයේ

ආදරේ පුද දෙන්න ඇයිදැයි පමා
වේදනා විඳගන්න ඇයිදැයි පමා
මා වෙතේ ළං වන්න නෑ දැන් පමා
මා ඔබේ අත ගන්න නෑ දැන් පමා

මා ඔබේ අත ගන්න නෑ දැන් පමා //


ගායනය - ජාලිය රණතුංග
තනුව - රූකාන්ත ගුණතිලක
පද - රූකාන්ත ගුණතිලක

වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - One Sri Lanka

Comments