ඉතිහාසයක් - තිළිණ බාලසූරිය | Ithihasayak - Thilina Blyz - sinhala lyricsතත්පරෙන් තත්පරේ
ස්වයංවර සීයක් දෙසීයක්
සිහියෙන් සිහින දුන්
එක දෙව්දුවක් නිල් ඇස් දෙකක්
ආදරේ අතර තුර
අනාදර පෙම් අනතුරක් ප්‍රේමයක්
කියන්නෙම කඳුලු ගැන ඉතිහාසයක්

තෙත් සිඳුනු ඇස් දෙකක්
කලාතුරකින් හෙලා
තවත් කඳුලක් දෙකක්
ඇස් දෙකක් කියන්නේ කතාවක්
කොච්චරක් මතක මැරුණමද
ඉතිරිවන්නේ ප්‍රේමයක් යැයි යමක්

සමරුම් මතක මතකයන්
කෝටියක් තව ටිකක්
හදවතක් කියන්නේ
ඇස් දෙකට උල්පතක්
ඇසින් ඇස අහන්නේ
සතුටු වෙන්නට දෙයක්
කොච්චරක් කඳුලු හැලුවමද
ඉතිරිවන්නේ ප්‍රේමයක් යැයි යමක්

තත්පරෙන් තත්පරේ
ස්වයංවර සීයක් දෙසීයක්
සිහියෙන් සිහින දුන්
එක දෙව්දුවක් නිල් ඇස් දෙකක්
ආදරේ අතර තුර
අනාදර පෙම් අනතුරක් ප්‍රේමයක්
කියන්නෙම කඳුලු ගැන ඉතිහාසයක් ///


ගායනය - තිළිණ බාලසූරිය
සංගීතය - තිළිණ බාලසූරිය
ගී පද - උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල

Comments