ලං ලංවෙලා සිතින් මා - නොයෙල් රාජ් | Lan Lan Wela Sithin Ma - Noyel Raj


ලං ලංවෙලා සිතින් මා..
හොර රහසේ ගොළු වෙලා..
දැන දැනත් අහිමි බැව්
මා පෙම් කලා...
මේ පාළු ගිම්හානේ..
තනිකමයි මගෙ උරුමේ..
වෙන් වෙන්න බෑ මට පෙම් කල නිසා..

පැහැසර සිනාවෝ අද සුසුම් එවලා..
හොර රහසෙ ගියේ දෝ..
මේ දෑස හඬවාලා..
මේ පාළු ගිම්හානේ..
තනිකමයි මගෙ උරුමේ..
වෙන් වෙන්න බෑ මට පෙම් කල නිසා..

දුප්පත් කතාවෝ ඇති ලයේ රැස්වෙලා..
අහලා බලන්න එවා මතකද ඒවා..
මේ පාළු ගිම්හානේ..
තනිකමයි මගෙ උරුමේ..
වෙන් වෙන්න බෑ මට පෙම් කල නිසා..

ලං ලංවෙලා සිතින් මා...

ගායනය : නොයෙල් රාජ්
පද රචනය : ඩිලාන් ගමගේ
සංගීතය : රධීශ් වැන්දබෝනා

Comments