තිලොනා සෑසි මුණි - අහමඩ් මොහිදීන් | Thilona sasi muni - Ahamed Mohideen - sinhala lyricsතිලොනා සෑසි මුණි ගෞතම ස්වාමි
ලෝ බලනා සඳෙහි නෙත පා
ලෝ බලනා සඳෙහි

පිනැති ජනතා සසරින් ගොඩලන්ටා
තිලොනා සෑසි මුණි ගෞතම ස්වාමි
ලෝ බලනා සඳෙහි නෙත පා
ලෝ බලනා සඳෙහි

ලංකාදීපෙහි කැළණි පුරේහි
මැණික් පුටුවටා මිණි පළඟේහී //
අයිතිය ගන්ටා යුදයට පත්වූ
චූලෝදර හා මහෝදරාදින්ගේ

තිලොනා සෑසි මුණි ගෞතම ස්වාමි
ලෝ බලනා සඳෙහි නෙත පා
ලෝ බලනා සඳෙහි

වෛර ශ්‍රී මුණි දැකලා සැණිනා
නෙත්ති ගුවන් හී රෂ්මි විදාලා //
ශාන්ත ධර්මේ දෙසුව සඳේහී
ගවරේ සිඳිලා නෙත් පැහැ නා දැකලා

තිලොනා සෑසි මුණි ගෞතම ස්වාමි
ලෝ බලනා සඳෙහි නෙත පා
ලෝ බලනා සඳෙහි

සුමන සමන් දෙවි පැහැදිය කල්හි
කල ආරාධන පිළිගෙන තොස් වී //
සමන් ගිරේහි තැබු සිරිපාදේ
සුවඳා මාලා පුදමුව සැම එක් වී

තිලොනා සෑසි මුණි ගෞතම ස්වාමි
ලෝ බලනා සඳෙහි නෙත පා
ලෝ බලනා සඳෙහි


ගායනය - අහමඩ් මොහිදීන්
සංගීතය - යූ.ඩී. පෙරේරා
ගී පද - යූ.ඩී. පෙරේරා

මෙම ගීතයේ සදොස් තැන් තිබේ නම් නිවැරදි කිරීමට සහය වන මෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Dr196903

Comments