පෙම් සීන ලෝකේ මායා - මොහිදීන් බෙග්, රුක්මණි දේවි | Pem seetha Loke Maya - Mohideen Baig, Rukmani Devi - sinhala lyrics


පෙම් සීන ලෝකේ මායා සංසාරයේහි පාවේ
සැනසීම ප්‍රේමේ සැපතා නැතුවා ද තාම ආවේ
සැනසීම ප්‍රේමේ සැපතා නැතුවා ද තාම ආවේ


දෙදෙනාගේ ආලය පාන සේමා බැබළේවා ලෝකේ
සේමා බැබළේවා ලෝකේ
ආකාසේ පොළොවේ හා ජලේ මේ ප්‍රීති ගීත පාවේ

සැනසීම ප්‍රේමේ සැපතා නැතුවා ද තාම ආවේ
සැනසීම ප්‍රේමේ සැපතා නැතුවා ද තාම ආවේ


සන්ධ්‍යාවේ පරවන මලකී මේ ජීවිතේ දඟකාරී
ඇයි ප්‍රේමේ නොතකා ඉන්නේ මේ ශේෂ වූ වෙලාවේ
මේ ශේෂ වූ වෙලාවේ

සැනසීම ප්‍රේමේ සැපතා නැතුවා ද තාම ආවේ
සැනසීම ප්‍රේමේ සැපතා නැතුවා ද තාම ආවේ


භවයේ සරනා හැම ආත්මෙ දෙදෙනා පණ සේ වාසේ වී
දෙදෙනා පණ සේ වාසේ වී
කිසි දා දුක ශෝක නොවෙමින ලැබෙවාය ප්‍රීතිභාවේ

සැනසීම ප්‍රේමේ සැපතා නැතුවා ද තාම ආවේ
සැනසීම ප්‍රේමේ සැපතා නැතුවා ද තාම ආවේ


ගායනය - මොහිදීන් බෙග්, රුක්මණි දේවි
ගී පද - ඒ.ජේ. ද සොයිසා
සංගීතය - ආර්. ඒ. චන්ද්‍රසේන
චිත්‍රපටිය - මතභේදය (1955) හින්දි තනුවකි
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - යුග යුග රැඳි යුග ගී

Comments