මේ ආලවන්ත වීදියේ - අමරසිරි පීරිස් | Me alawantha veediye - Amarasiri Peiris - sinhala lyrics


මේ ආලවන්ත වීදියේ
නෙක විසිතුරු සල්පිල් වල
නෙක විසිතුරු සල්පිල් වල
සිහින තියෙන්නේ
ඒ සිහින වලින් වඩා සොඳුරු
සිහින සොයා වීදි පුරා යන්න හිතෙන්නේ
යන්න හිතෙන්නේ

මේ ආලවන්ත වීදියේ
සොඳුරු වුනත් පාට හීන
වැඩි මිල නෑ
හරි ලාබෙට ගන්න තියෙන්නේ
පරිස්සමින් නොගත්තොතින්
සිහින බි‍ඳෙන්නේ
මේ ආලවන්ත වීදියේ

මේ ආලවන්ත වීදියේ
නුරා ළඳුන් නෙතඟ බැලුම්
වැඩි මිල නෑ
අතමානෙම ගන්න තියෙන්නේ
පරිස්සමින් නොගත්තොතින්
දෑස රිදෙන්නේ
මේ ආලවන්ත වීදියේ්‍

මේ ආලවන්ත වීදියේ
නෙක විසිතුරු සල්පිල් වල
නෙක විසිතුරු සල්පිල් වල
සිහින තියෙන්නේ
ඒ සිහින වලින් වඩා සොඳුරු
සිහින සොයා වීදි පුරා යන්න හිතෙන්නේ
යන්න හිතෙන්නේ


ගායනය - අමරසිරි පීරිස්
සංගීතය - සුරේෂ් මාලියද්ද
ගී පද - යසනාත් ධම්මික බණ්ඩාරවීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Yasanath Dhammika Bandara


Comments