කුමටද සොබනියෙ...

කුමටද සොබනියෙ කදුළු සලන්නේ
හේතුව මම නොදනිම්
ගිරිහෙල් අරනේ ඇති මගෙ නිවසට
මම ඔබ ගෙන යන්නම්
ඔබ හට හැම සැප එහි දෙන්නම්...//

සඳ පායන කල ගඟබඩ ඉදගෙන
‍ඔබෙ හිස පීරන්නම්...
මල් පෙති විසිරුනු සුදු වැලි මතුපිට
‍ඔබ ගෙන ඇවිදින්නම්..
සොදුරියෙ ආදර බස් දෙන්නම්..//

කුමටද සොබනියෙ...//

තණ අග දිලිසෙන පිණි කැට අරගෙන
ඔබෙ ඇග දෝවන්නම්..
ඉරපායන විට පුබුදින මල් ගෙන
ඔබෙ හිස සරසන්නම්..
කොමලියෙ ආදර බස් දෙන්නම්...//

කුමටද සොබනියෙ...//

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...