බිදුනු පෙම් හද - ගුණදාස කපුගේ | Bidunu Pem Hada - Gunadasa Kapuge

බිදුනු පෙම් හද නිවාලන්නට
කඳුල නුඹ ආදා...
අඳුර රජයන හුදකලා හිත
නුඹට පෙම් බැන්දා...

සරාගික වු නෙතින් ගිලිහී
ජීවිතෙන් පිදු ආද‍රේ...//
නිමාවූ සිහි වටන පමණකි
දෙනෙත් දෑ‍ලේ ඉදිවුනේ
කඳුල නුඹ පිපුනා...
දැවී ගිණිගත් - පෙම් සුසානේ
කඳුළු මල් පිපුනා...

බිදුනු පෙම් හද...//

ප්‍රේම ආතුරයන් වෙලා
ජීවිතේ මංසලේ...//
දිනෙක ඇය මා අමුත්තන්‍ සේ
යලිත් හමු වේවී...
කදුල නුඹ නාඩන්
දුරස් වන්නේ නැතේ නුඹ මා
කඳුල නුඹ නාඩන්...

බිදුනු පෙම් හද...//

1 comment:

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...