සක්වල පුරා - රන්වල බලකාය | Sakwala pura - Ranwala Balakaya - sinhala lyrics


සක්වල පුරා මලක් නෙලාගන්න කියා
දෙව් බඹුන් ලියන් අතරින් පීනල ගියා
කුමුදු මල් පිපෙන්න විල් පිරෙන්න
පිපි මල් තියෙන්න රොන් උරන්න
නැත අන් සරණා ඔබ හැර මෙ මටා
දැනේ දැනේ මට සුවඳ දැනෙයි 

කුමුදු මල් පිපෙන්න විල් පිරෙන්න
පිපි මල් තියෙන්න රොන් උරන්න
හද පව්වේ පෑයූ සඳේ

සක්වල පුරා මලක් නෙලාගන්න කියා
දෙව් බඹුන් ලියන් අතරින් පීනල ගියා
කුමුදු මල් පිපෙන්න විල් පිරෙන්න
පිපි මල් තියෙන්න රොන් උරන්න
හද පව්වේ පෑයූ සඳේ

රාන් රන් රුවන් පරදන
රුසිරු ලියන්නේ
හැඩ පැරදෙන්නේ
කුමුදු මල් පිපෙන්න විල් පිරෙන්න
පිපි මල් තියෙන්න රොන් උරන්න
ආල නුරා පිරි සඳ දියවර මැද

හීන් හීන් පොද හීන් පොද
හීන් හීන් පොද හීන් පොද
වරුසාවේ තෙමෙමු ළඳේ

සක්වල පුරා මලක් නෙලාගන්න කියා
දෙව් බඹුන් ලියන් අතරින් පීනල ගියා
කුමුදු මල් පිපෙන්න විල් පිරෙන්න
පිපි මල් තියෙන්න රොන් උරන්න
හද පව්වේ පෑයූ සඳේ

යාම් ඊම් ඉඳුම් හිටුම් මැද
හිත බැඳුණේ 
නුඹට ළඳේ
කුමුදු මල් පිපෙන්න විල් පිරෙන්න
පිපි මල් තියෙන්න රොන් උරන්න
මුකුලින් සඟවන දෑසින් කියවෙන

හීන් හීන් පොද හීන් පොද
හීන් හීන් පොද හීන් පොද
පවසන්නේ මගෙ පණ මගේ

සක්වල පුරා මලක් නෙලාගන්න කියා
දෙව් බඹුන් ලියන් අතරින් පීනල ගියා
කුමුදු මල් පිපෙන්න විල් පිරෙන්න
පිපි මල් තියෙන්න රොන් උරන්න
නැත අන් සරණා ඔබ හැර මෙ මටා
දැනේ දැනේ මට වඳ දැනෙයි

කුමුදු මල් පිපෙන්න විල් පිරෙන්න
පිපි මල් තියෙන්න රොන් උරන්න
හද පව්වේ පෑයූ සඳේ

කුමුදු මල් පිපෙන්න විල් පිරෙන්න
පිපි මල් තියෙන්න රොන් උරන්න //


ගායනය - තාරුක ගුණරත්න, ප්‍රදීප් මුතුකුඩආරච්චි, රන්වල බලකාය
තනුව - සහන් රන්වල
සංගීතය - රංග දසනායක
ගී පද - ගීත් තරංග


වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Ranwala Balakaya


Comments