තුරු ලපලු ලතාවෝ - වික්ටර් රත්නායක | Thuru lapalu lathawo - Victor Rathnayaka - sinhala lyrocs


තුරු ලපලු ලතාවෝ
පවනේ සැලේ
සීතල මේ නිහඬ රෑ
ආදර විහඟුන් බලා
තුරු ලපලු ලතාවෝ
පවනේ සැලේ

සිතුම් විමානේ සසල කලා වූ
පෙම් හැඟුමන් පිබිදී
මහද පුබුදු කල ආදර ගීතය
නැවුම් ලොවක පාවී
සවනට මාගේ කොඳුරන්න
නයනාවියේ

තුරු ලපලු ලතාවෝ
පවනේ සැලේ
සීතල මේ නිහඬ රෑ
ආදර විහඟුන් බලා
තුරු ලපලු ලතාවෝ
පවනේ සැලේ

ජීවිත උයනේ විකසිත කුසුමන්
සුවඳින් මහද සැලේ
නෙතුකැන් පිබිදී තරුමල් දිලිසී
දිවි මග එලිය දිදී
සවනට මාගේ කොඳුරන්න
නයනාවියේ

තුරු ලපලු ලතාවෝ
පවනේ සැලේ
සීතල මේ නිහඬ රෑ
ආදර විහඟුන් බලා
තුරු ලපලු ලතාවෝ
පවනේ සැලේ


ගායනය - වික්ටර් රත්නායක
තනුව - එච්. එම්. ජයවර්ධන
පද - හැරී විමලසේනවීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Ruchira Bandara

Comments