නීල නුවන් මානෙල් මල් - දේවානන්ද වෛද්‍යසේකර | Neela nuwan manel mal - Dewananda Waidyasekara


නීල නුවන් මානෙල් මල්
නීල නුවන් මානෙල් මල්
ඇයගේ වත පුන්සඳ වෙයි
ගමනින් නාලිය පරදන
ටිකිරි ලියා ටිකිරි ලියා
කළෙත් අරන් ලිඳට ගියා

කළෙත් අරන් ලිඳට ගියා //


කියඹු ලතා නළලෙ වැටී
කියඹු ලතා නළලෙ වැටී
නව රසයක් මූණෙ සැදී
කොමල පාන තියා තියා
ටිකිරි ලියා ටිකිරි ලියා

කළෙත් අරන් ලිඳට ගියා //


හිරු පිබිදෙයි ඔබ දකිමින්
මුළු ගම රසවෙයි මිහිරෙන්
විහඟ ගීත ගමේ සදා
ටිකිරි ලියා ටිකිරි ලියා

කළෙත් අරන් ලිඳට ගියා //


උදහැක්කේ වතුර සොයා
උදහැක්කේ වතුර සොයා
ටිකිරි ලියා ටිකිරි ලියා
කළෙත් අරන් ලිඳට ගියා
ලිඳ වටකර කබරගොයා
කකුල කාපි දියබරියා


නීල නුවන් මානෙල් මල්
නීල නුවන් මානෙල් මල්
ඇයගේ වත පුන්සඳ වෙයි
ගමනින් නාලිය පරදන
ටිකිරි ලියා ටිකිරි ලියා
කළෙත් අරන් ලිඳට ගියා

කළෙත් අරන් ලිඳට ගියා //////


ගායනය - දේවානන්ද වෛද්‍යසේකර
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - sudasingha

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...