බෝදිලිමා අඬන්නේ - ගුණදාස කපුගේ | Bodilima andanne - Gunadasa Kapuge


බෝදිලිමා අඬන්නේ
බෝගන්දර හිරේ
බෝවෙල දෙවියෝ වඩින්න
බය අරින්න අපේ
බය අරින්න අපේ

විළි රෑනේ දුක දරන්න
හුරු නැති නංගියේ
හූල්ලලා රෑ හුළඟට
ඇඟ හීගඩු පිපේ
බොවෙල දෙවියෝ බලන්න
වැදුම් ගෙදර රඟේ
වැදුම් ගෙදර රඟේ

කොපුල් ලෑව ගම ඉහළට
විලාප හඬ ඇසේ
සඳුන් කුමාරිට පඬුරක්
තියන්න නංගියේ
බෝදිලිමෝ නාඬද්දෙන්
සංසාරෙට බයේ
සංසාරෙට බයේ

බෝදිලිමා අඬන්නේ
බෝගන්දර හිරේ
බෝවෙල දෙවියෝ වඩින්න
බය අරින්න අපේ
බය අරින්න අපේ


ගායනය, සංගීතය - ගුණදාස කපුගේ
ගී පද - රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ


Comments