සිකුරුලියා - ජේ.ඒ. මිල්ටන් පෙරේරා | Sikuruliya - J.A. Milton Perera

කොමළ ලියා බොළඳ ලියා
මාව දමා යන්න ගියා
සියුමැලියා සිකුරුලියා
සියුමැලියා සිකුරුලියා

ගත සීතල පහස ලබා
ළැම රන්වන් සුවඳ සොබා
නිමවෙයි රොන් ලැබුව මෙමා
සිකුරුලියා
මාව දමා යන්න ගියා සිකුරුලියා

කොමළ ලියා බොළඳ ලියා
මාව දමා යන්න ගියා
සියුමැලියා සිකුරුලියා
සියුමැලියා සිකුරුලියා

නෙත ඇඳි රුව ඔබෙනේ සුදූ
අද ඒ නෙත කඳුළු බිඳූ
ආදරයෙන් ඔබද හැදූ
සිකුරුලියා
මාව දමා යන්න ගියා
සිකුරුලියා

කොමළ ලියා බොළඳ ලියා
මාව දමා යන්න ගියා
සියුමැලියා සිකුරුලියා
සියුමැලියා සිකුරුලියා

ආදරයෙන් ඔබ හින්දා
මා මනසින් දුක් වින්දා
පාළුව ළඟ මා රන්දා
සිකුරුලියා
මාව දමා යන්න ගියා සිකුරු ලියා

කොමළ ලියා බොළඳ ලියා
මාව දමා යන්න ගියා
සියුමැලියා සිකුරුලියා
සියුමැලියා සිකුරුලියා //


ගායනය - ජේ.ඒ. මිල්ටන් පෙරේරා
සංගීතය - ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ගී පද - ධර්මසිරි ගමගේ
එච්.ඩී. ප්‍රේමරත්නයන්ගේ සිකුරුලියා චිත්‍රපටියෙන්ගීත වීඩියෝව බෙදාගන්න දෙන්නේ නැත. ගිහින් බලන්න. -

4 comments:

 1. Komal childish woman
  Took leave me
  Venus delicate woman
  Venus delicate woman

  Be cold to touch
  Golden smell natural breasts
  I have excused Ron ends
  Venus Woman
  I went down to Venus Woman
   

  Underlined discreetly image you baby
  Today the eyes tear bain̆daū
  Homemade love you
   Venus Woman
  Took leave me
  Venus delicate woman


  Komaliya written in childish
  Took leave me
   Venus delicate woman
  Venus delicate woman
   

  Love you so
  I suffered mentally
  I miss nearby gold
  Venus Woman
  Venus took leave me pretty lady

  ReplyDelete
 2. Komal childish woman
  Took leave me
  Venus delicate woman
  Venus delicate woman

  Be cold to touch
  Golden smell natural breasts
  I have excused Ron ends
  Venus Woman
  I went down to Venus Woman
   

  Underlined discreetly image you baby
  Today the eyes tear bain̆daū
  Homemade love you
   Venus Woman
  Took leave me
  Venus delicate woman


  Komaliya written in childish
  Took leave me
   Venus delicate woman
  Venus delicate woman
   

  Love you so
  I suffered mentally
  I miss nearby gold
  Venus Woman
  Venus took leave me pretty lady

  ReplyDelete

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...