රෝසී මගේ රෝසී - අනිල් භාරතී | Rosi mage rosi - Anil Bharathi

රෝසී මගේ රෝසී
රෝස මලේ ඔයා ලස්සනයි
ඔබ වේ මා රෝසී
කුසුම් ලොවේ රැජිණ ඔබ තමයි
ඔයාව රජ මැදුරට කැඳවාගෙන යන්නම්
ඔයාට රජෙකුගෙ ආදරය ලබා දෙන්නම්
මුව කමළ සිඹින්නම්
සිප සිප සුවඳ බලන්නම්
මලේ හරිම හැඩයි බඹරු නටයි
රුං රුං රුං

රෝසී මගේ රෝසී
රෝස මලේ ඔයා ලස්සනයි
ඔබ වේ මා රෝසී
කුසුම් ලොවේ රැජිණ ඔබ තමයි
ඔයාව බුදු මැදුරට කැඳවාගෙන යන්නම්
ඔයාව බුදු සමිඳුගේ පාමුල රඳවන්නම්
අනෙ කොහොම උනත් මං
ඔයාට හිමි තැන දෙන්නම්
මලේ හරිම හැඩයි බඹරු නටයි
රුං රුං රුං

රෝසී මගේ රෝසී
රෝස මලේ ඔයා ලස්සනයි
ඔබ වේ මා රෝසී
කුසුම් ලොවේ රැජිණ ඔබ තමයි
ඔයා මගේ නිවසට කැඳවාගෙන යන්නම්
ඔබේ මුව පෙති වල සුවඳින් මත් වෙන්නම්
යහන් ගැබ සරසන්නම්
අගේ කර කර ඉන්නම්
මලේ හරිම හැඩයි බඹරු නටයි
රුං රුං රුං

රෝසී මගේ රෝසී
රෝස මලේ ඔයා ලස්සනයි
ඔබ වේ මා රෝසී
කුසුම් ලොවේ රැජිණ ඔබ තමයි
ඔයාව රජ මැදුරට කැඳවාගෙන යන්නම්
ඔයාට රජෙකුගෙ ආදරය ලබා දෙන්නම්
මුව කමළ සිඹින්නම්
සිප සිප සුවඳ බලන්නම්
මලේ හරිම හැඩයි බඹරු නටයි
රුං රුං රුං //


ගායනය - අනිල් භාරතී

වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Rukshan Karunanayake

1 comment:

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...