චන්දන ඇග ගාලා - නාරද දිසාසේකර, මල්ලිකා කහවිට | Chandana Aga Gala - Narada Dissasekara, Mallika Kahawita - sinhala lyrics


චන්දන ඇග ගාලා කොන්ඩෙ කඩා දාලා..
ගඟුලේ වෙලීලා ටිකිරිමලී නාලා වගේ...
වෙලේ පැලේ දී හා පැල් කවි කියලා..
පැල් රැකලා මහරෑ සිලිඳු උදේ ආවා වගේ..

වී කොටලා ඊයේ හවස මං
නාගත්තා අවදිවී උදෙන්..
වී කොටලා ඊයේ හවස මං
නාගත්තා අවදිවී උදෙන්..
ගම්මූ අපි වාගේ කම්මැලිවී බෑනේ...

චන්දන ඇග ගාලා...

සිහි නැති ගැහැනියක් මා වගේ
කලේ මතක නැතිවුනා ගඟේ..
සිහි නැති ගැහැනියක් මා වගේ
කලේ මතක නැතිවුනා ගඟේ..
මොටද හැරී යන්නේ කවුද ඕක ගන්නේ...

චන්දන ඇග ගාලා...

ගායනය  : නාරද දිසාසේකර, මල්ලිකා කහවිට


වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - LankaMusicTube


Comments