රෑ අඳුරේ සයුරෙ පාවී - ආත්මා ලියනගේ | Re andure sayure pawi - Aathma Liyanage

රෑ අඳුරේ.. සයුරේ පාවී..
ඈත යාවී.. ඈත යාවී..
ඔඔ.. ඕ.....ඔ ඕ.... ඕ....

දෑතේ සවී හබලේ රැඳී
පාවෙන්නේ රෑ යාමයේ..
දෙවියනි ඔබේ සරණය ලැබී
පිරවෙන්නේ මඩියයි අපේ..

රෑ අඳුරේ...

වෙරළේ පැලේ සොඳුරිය මගේ
අයදින්නේ පිහිටයි ඔබේ..
දෙවියනි ඔබේ සරණය ලැබී
රැකදෙන්නෙ ජීවේ අපේ..

රෑ අඳුරේ...

සුළගේ සෙනේ රුදුරුයි වගේ
ඔරුවේ රුවල් බිඳ වැටේ..
දෙවියනි ඔබේ සරණය ලැබී
ගෙනයන්න ගොඩබිම වෙතේ...

රෑ අඳුරේ...

සයුරේ ජලේ සැමදා මෙසේ
දියවේදො අප ජීවිතේ
දෙවියනි ඔබේ සරණය ලැබේ
කිසිදාක සැකයක් නැතේ..

රෑ අඳුරේ...

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...