තවත් කෙනෙක් ඇගේ ලොවට ඇවිත් - ඩැඩී | Tawath kenek - Daddy

තවත් කෙනෙක්
තවත් කෙනෙක්
තවත් කෙනෙක් ඇගේ ලොවට ඇවිත්
තවත් කෙනෙක් ඇගේ ලොවට ඇවිත්

අපි අල්ලාගෙන
සිටිය විලසින්ම
අද ඇය අල්ලාගෙන
සිටිනවා දුටුවම

කඳුළු නොවැටුණට
දුකත් හිතෙයි අපිට
ඒ විතරක්මද
හිනත් යනවා තවම

සිහිවෙනකොට අදවන් දවසක
අපි මේ ගයනා ගීතයම
උඹත් ගයයි හෙට
දුටුවම ඇය වෙනෙකෙකු සමග

තවත් කෙනෙක්...

වෙන කොල්ලන් ගැන
අපිට කිව්ව ලෙසම
අපි ගැන අද උඹට
අනිවා කියලා ඇත

ඔරවාගෙන අපිට
අද උඹ හිටියාට
අපිටත් අද වගේම
ඔරවයි හෙට උඹට

සිහිවෙනකොට අදවන් දවසක
අපි මේ ගයනා ගීතයම
උඹත් ගයයි හෙට
දුටුවම ඇය වෙනෙකෙකු සමග

තවත් කෙනෙක්... //


ගායනය, සංගීතය - ඩැඩී


No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...