මේ පාළු මාවතේ - ප්‍රියා සූරියසේන | Me palu mawathe - Priya Sooriyasena


මේ පාළු මාවතේ
තනි වී බලා ඉමී
පෙරදා ලෙසේ යළී
හමුවේවිදෝ
මේ පාළු මාවතේ

නෙතගින් සිනා සලා
මනසින් බැඳී
නෙතගින් සිනා සලා
මනසින් බැඳී
තෙපලූ කතා සිතේ
නොසැලී ඉඳී
මේ පාළු මාවතේ

වසරක් නොවේ සදා
හිඳිමි බලා
වසරක් නොවේ සදා
හිඳිමි බලා
කවදාක හෝ යළී
දකිනා තුරා

මේ පාළු මාවතේ
තනි වී බලා ඉමී
පෙරදා ලෙසේ යළී
හමුවේවිදෝ
මේ පාළු මාවතේ


ගායනය - ප්‍රියා සූරියසේන
තනුව - ප්‍රියා සූරියසේන
පද - කුලරත්න ආරියවංශ
වීඩියෝව - Kevin Jaldin

Comments