බෙත්ලෙහෙම් පුරේ - අනිල් භාරතී | Bethlehem pure - Anil Bharathi

බෙත්ලෙහෙම් පුරේ දිළිඳු ගව ලෙනේ
ඔරුව තුලේ සිසිලේ නිදයි
ජේසු බිළින්දා
ජේසු බිළින්දා

ලෙලෙන කැන් දිදී අමුතු තරුවකී //
අඳුර මැදින් එළිය මවයි
ජේසු බිළින්දා
ජේසු බිළින්දා

බෙත්ලෙහෙම් පුරේ දිළිඳු ගව ලෙනේ...

නිරිඳුන් තිදෙනා තරුවෙන් දිලෙනා //
මග අහගෙන යති දැක්මට
ජේසු බිළින්දා
ජේසු බිළින්දා

බෙත්ලෙහෙම් පුරේ දිළිඳු ගව ලෙනේ...

සත වෙත කරුණා පිණිදිය ගලනා //
මුතු උල්පත පාදා දුනි
ජේසු බිළින්දා
ජේසු බිළින්දා

බෙත්ලෙහෙම් පුරේ දිළිඳු ගව ලෙනේ
ඔරුව තුලේ සිසිලේ නිදයි
ජේසු බිළින්දා
සාමෙ රජින්ඳා
ජේසු බිළින්දා
සාමෙ රජින්ඳා


ගායනය - අනිල් භාරතී
සංගීතය - ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනNo comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...