දඟලන්න බෑ - නිමන්ත කළුආරච්චි, ඩැඩී | Dangalanna be - Nimantha Kaluarachchi, Daddy


මම බැඳලා බැඳලා
මම බැඳලා බැඳලා
උඹ බැඳලද?

දඟලන්න බෑ ඉස්සර වගේ
ඉවසන්න බෑ මේ කරදරේ
මට ඉන්න බෑ පඹයෙක් වගේ
හැර යන්න බෑ හිතටයි වදේ

තනි වෙන්න බෑ සැකයයි ඇගේ
සෙට් වෙන්න බෑ වෙනදා වගේ
හමුවෙන්න බෑ මිතුරියො මගේ
මට දැණෙනවා බැන්දම රඟේ

ඔබෙ ආලේ නිසා ඔබ මා සිර කලා
මගෙ හැඟුමන් ඔබ යටපත් කලා
නිතර කීකරු වෙලා ඉන්න මම ට්‍රයි කලා
ඒත් බැන්දම දුක මට තේරුණා

ඇය කිව්වා මං ඇගෙ පණ වගේ
ඇගෙ මුළු ආදරේ විතරයි හොඳේ
පණ දෙන්න නම් මිතුරියො අනේ
මට ඉන්නවා ලෝකේ වටේ

මට බෑ...ගායනය - නිමන්ත කළුආරච්චි, ඩැඩී
සංගීතය - ඩැඩී

Comments