නවාතැන්පොළ ඔබයි - නන්දා මාලිනී | Nawathenpola obai - Nanda Malini - sinhala lyrics


නවාතැන්පොළ ඔබයි
ඔබගේ සිනාවයි
ජීවිතේ දිගු වන්දනා ගමනේ
ජීවිතේ දිගු වන්දනා ගමනේ

ආලයේ වන බිඟුන් බමනා
ස්නේහයේ ජල තරඟ බිඳෙනා
නිල්ල දිලෙනා නිම්නයේ
ගරා ‍නොවැටෙන නවාතැන ඔබ

නවාතැන්පොළ ඔබයි
ඔබගේ සිනාවයි
ජීවිතේ දිගු වන්දනා ගමනේ
ජීවිතේ දිගු වන්දනා ගමනේ

දයාවේ සඳ සිසිල ලබනා
සාමයේ මඳ පවන රඳනා
හිම මිදෙන මිටියාවතේ
සදා උණුසුම් නවාතැන ඔබ

නවාතැන්පොළ ඔබයි
ඔබගේ සිනාවයි
ජීවිතේ දිගු වන්දනා ගමනේ
ජීවිතේ දිගු වන්දනා ගමනේ


ගායනය - නන්දා මාලිනී
තනුව - එච්.එම්. ජයවර්ධන
පද - සුනිල් ආරියරත්නවීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Ayo Mnt


Comments