සිතේ සතුට ජීවිතයේ - චන්ද්‍රකුමාර් කඳනාරච්චි | Sithe sathuta jeewithaye - Chandrakumar Kandanarachchi - sinhala lyrics


සිතේ සතුට ජීවිතයේ
මිහිර ළං වුණා
ඇයයි මමයි පිරූ පෙරුම්
පැතුම් ඉටු වුණා
ඇයයි මමයි පිරූ පෙරුම්
පැතුම් ඉටු වුණා //

සිඳ දාලා කුල ගොත තහනම් බිඳලා
වෙන් වීලා නිවසින් ඇය වෙන්වීලා
ඉන්නේ ඈ දැන් මට ළං වීලා
ඉන්නේ ඈ දැන් මට ළං වීලා
යන්නේ නෑ කිසිලා මගෙන් මිදීලා

සිතේ සතුට ජීවිතයේ
මිහිර ළං වුණා
ඇයයි මමයි පිරූ පෙරුම්
පැතුම් ඉටු වුණා
ඇයයි මමයි පිරූ පෙරුම්
පැතුම් ඉටු වුණා

නැලවීලා අප හදවත් සැනසීලා
ඉටුවීලා සොම්නස හද උතුරාලා
ඉන්නේ මා සදා සිතින් බැඳීලා
ඉන්නේ මා සදා සිතින් බැඳීලා
යන්නේ නෑ කිසිදා ඈව පෙළාලා

සිතේ සතුට ජීවිතයේ
මිහිර ළං වුණා
ඇයයි මමයි පිරූ පෙරුම්
පැතුම් ඉටු වුණා
ඇයයි මමයි පිරූ පෙරුම්
පැතුම් ඉටු වුණා //


ගායනය - චන්ද්‍රකුමාර් කඳනාරච්චි
සංගීතය - ලාල් තේනබදු
ගී පද - ලීනස් මෙන්ඩිස් පියතුමා
වීඩියෝව ගත්තෙ - Indiketi Hewage Rohan Indika

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...