හිමි බුදු වුණ බුද්ධගයාවේ - මොහිදීන් බෙග් | Himi budu wuna buddhagayawe - Mohideen Baig


සුව දේ මට සීතල සුළඟ පවා
හිමි බුදු වුණ බුද්ධගයාවේ
හිමි බුදු වුණ බුද්ධගයාවේ //

ප්‍රිය දේවිය හා
රජ සැප හැර දා
මරු බල පරදා
බුදු වූ පෙරදා

සුව දේ මට සීතල සුළඟ පවා
හිමි බුදු වුණ බුද්ධගයාවේ
හිමි බුදු වුණ බුද්ධගයාවේ

ගිරි මුදුන පවා
කුසුමන් පිබිදී
බුදු රැස් විහිදී
සිරිසර පලවී

සුව දේ මට සීතල සුළඟ පවා
හිමි බුදු වුණ බුද්ධගයාවේ
හිමි බුදු වුණ බුද්ධගයාවේ

ඇසු දුටු පම‍ණින්
ගත සිත සැනසේ
ජය භූමිය වේ
ලොව බොදු දනගේ

සුව දේ මට සීතල සුළඟ පවා
හිමි බුදු වුණ බුද්ධගයාවේ
හිමි බුදු වුණ බුද්ධගයාවේ


ගායනය - මොහිදීන් බෙග්

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...