හුස්මක් දුරින් - ශෂීකා නිසංසලා | Husmak Durin - Shashika Nisansala


දුර යන්න සිතුවාට සැඟවී හොරෙන්..
ඔබ නැතිව මම ඉන්නෙ කොහොමද ඉතින්..
වාවන්න බැරි කඳුළු ආවත් නෙතින්..
හුස්මක් දුරින් ඉන්න මට බැ ඔබෙන්...
හුස්මක් දුරින් ඉන්න මට බෑ ඔබෙන්...

අවතැන් වෙලා ලැමතුරේ පෙම් හැගුම්..
හීනෙකින් හෝ තවකෙකුට ඔබ නොදෙමි මං..
එක්වෙන්න සංසාරෙ පිංමදිව නම්...
අපි දෙන්න එක තැනම මිය යමු ඉතින්..
අපි දෙන්න එක තැනම මිය යමු ඉතින්..

දහසක් නුවන් මා දෙසම නපුරෙන් බලන්..
ඉන්නා නිසා හමුවෙන්න බෑ අපට දැන්..
එක්වෙන්න සංසාරෙ පිංමදිව නම්...
අපි දෙන්න එක තැනම මිය යමු ඉතින්..
අපි දෙන්න එක තැනම මිය යමු ඉතින්..

දුර යන්න සිතුවාට.....

ගායනය : ශෂිකා නිසංසලා
පද රචනය : ඩිලාන් ගමගේ
සංගීතය : උදාර සමරවීර

Comments