දෑස නිළුපුල් තෙමා - ගුණදාස කපුගේ | Dasa Nilupul Thema - Gunadasa Kapuge

දෑස නිළුපුල් තෙමා
කඳුළු මුතුවැල් සලා
දෙතොල සුසුමින් පුරා
හඬනු මල් මාලියේ //

නිහඬ හදවත් පොතේ ලියැවුනූ
සොඳුරු ගී වැල් නැතේ මා තැනූ
ඔබේ කඳුලැලි මා සිතේ
නිබඳ පදවැල් ඇඳේ

දෑස නිළුපුල් තෙමා ...

පබළු මිණිමුතු නැතේ මා සතූ
කඳුළු මුතු ඇට ඔබේ මා පැතූ
තුසර පිණි ලෙස මල් මතේ
කඳුළු කොපුලේ රැඳේ

දෑස නිළුපුල් තෙමා ...

පද රචනය: පියනන්ද විජේසුන්දර
සංගීතය: ගුණදාස කපුගේ
ගායනය: ගුණදාස කපුගේ

Comments