ලෙලැසියේ - නදීක ගුරුගේ | Lelasiye - Nadeeka Guruge - sinhala lyricsලෙලැසියේ
ලෙලැසියේ
ලෙලැසියේ
ලෙලැසියේ

ඔබේ ලෙලෙනා ඇසිපිය යට
තත්පරයක් ඇසිල්ලක්
මා සිරකළ මැනවී
ඒ අංශුමාත්‍ර නිමේශය ඇති
මට අනන්තේ ගලන
හිත නවතාලන්න

ඔබේ වත මඬලේ
ඔබේ වත මඬලේ
සුවැති මිහිරියාවේ
මා අවදි කල මැනවී
ඒ අංශුමාත්‍ර නිමේශය ඇති
මට අනන්තේ ගලන
හිත නවතාලන්න

ඔබේ ළය මඬලේ
ඔබේ ළය මඬලේ
සුවැති මිහිරියාවේ
මා අවදි කල මැනවි
ඒ අංශුමාත්‍ර නිමේශය ඇති
මට අනන්තේ ගලන
හිත නවතාලන්න


ගායනය, සංගීතය - නදීක ගුරුගේ
ගී පද - චාමින්ද රත්නසූරිය
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Music.lk - Audio

Comments