ප්‍රාර්ථනා බිඳුණයි වැලපී හැඬුවා - ප්‍රියා සූරියසේන | Prarthana bindunai - Priya Sooriyasena - sinhala lyrics

ප්‍රාර්ථනා බිඳුණයි වැලපී හැඬුවා
ආදරේ බිඳුණයි ලතැවී හැඬුවා
හිත සසැලී මුළු රෑ හැඬුවා
හිත සසැලී මුළු රෑ හැඬුවා

ගස නෑ කිසිදා වැලපීලා
පිබිදූ සිය මල් පර වූ දා
ඉරණම විසඳනු ඇත මතු දවසේ
විසඳුම ඉරණම විසඳන දවසේ

ප්‍රාර්ථනා බිඳුණයි වැලපී හැඬුවා
ආදරේ බිඳුණයි ලතැවී හැඬුවා
හිත සසැලී මුළු රෑ හැඬුවා
හිත සසැලී මුළු රෑ හැඬුවා

රස දේ විස තැන් නොසිතූ සේ
විස දේ රස තැන් රස වූ සේ
හිරු සඳු හඳුනනු බැරි මිනිසුන්නේ
මිනිසත්කම් හිරු සඳු දුටු දවසේ

ප්‍රාර්ථනා බිඳුණයි වැලපී හැඬුවා
ආදරේ බිඳුණයි ලතැවී හැඬුවා
හිත සසැලී මුළු රෑ හැඬුවා
හිත සසැලී මුළු රෑ හැඬුවා
හිත සසැලී මුළු රෑ හැඬුවා
හිත සසැලී මුළු රෑ හැඬුවා


ගායනය - ප්‍රියා සූරියසේන


වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - FreeMp3.lk

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...