සකිය සඟව්වට රෝදය - රෝහණ බැද්දගේ | Sakiya Sagawwata Rodaya - Rohana Baddage - sinhala lyrics


හෝ හෝ..............හේයි....!

හෝ හෝ හෝ හෝ හෝ හොහෝ..[තදෙන තනා]
හෝ හෝ හෝ හෝ හෝ හොහෝ..[තෙයිතන තනා]

සසඳ සසඳ දියපල්ලේ තිබෙයි අල
- දියපල්ලේ තිබෙයි අල [දෙයියන්ගේ පිහිටයි]
සසඳ සසඳ දියමතුපිට තිබෙයි කොල
- දියමතුපිට තිබෙයි කොල [ගලෙලි හඥයි]

වැස්සට පිණි බබා මෝරන කැකුළු මල [හා..හෝ..]
මස්තකයිනට මුතුකුඩයකි නෙළුම් මල [තම්දෙන තනා]
මස්තකයිනට මුතුකුඩයකි නෙළුම් මල

සකිය සඟව්වට රෝදය කැරකෙනවා..
සසඳ සසඳ අපි මහපාරේ යනවා..
සකිය සඟව්වට රෝදය කැරකෙනවා..
සසඳ සසඳ අපි මහපාරේ යනවා..

සසඳ සසඳ සඳ පානේ අපි යනවා
- සඳ පානේ අපි යනවා [දෙයියන්ගේ පිහිටයි]
මකොලි බඳට ගොම්බානක් බැදයනවා
- ගොම්බානක් බැදයනවා [ ගලෙලි හඥයි ]

සකිය සඟව්වට රෝදය කැරකෙනවා [හා..හෝ..]
දත් කැකුලට නාරම්මල ලත වෙනවා [තම්දෙන තනා]
දත් කැකුලට නාරම්මල ලත වෙනවා

සකිය සඟව්වට රෝදය කැරකෙනවා..
සසඳ සසඳ අපි මහපාරේ යනවා..
සකිය සඟව්වට රෝදය කැරකෙනවා..
සසඳ සසඳ අපි මහපාරේ යනවා..

සසඳ සසඳ සඳ පොබයන සාවුන්ට
- සඳ පොබයන සාවුන්ට [දෙයියන්ගේ පිහිටයි]
මකොලි බඳට දුටුවිගසට ගිරවුන්ට
- දුටුවිගසට ගිරවුන්ට [ ගලෙලි හඥයි ]

බදින සැරේ.....රොන් ගෙන යන බඹරුන්ට [හා..හෝ..]
වර ටිකිරෝ සත් සමුදුර පිහිනන්නට [තම්දෙන තනා]
වර ටිකිරෝ සත් සමුදුර පිහිනන්නට

සකිය සඟව්වට රෝදය කැරකෙනවා..
සසඳ සසඳ අපි මහපාරේ යනවා..
සකිය සඟව්වට රෝදය කැරකෙනවා..
සසඳ සසඳ අපි මහපාරේ යනවා..////

ගායනය : රෝහණ බැද්දගේ
සංගීතය : රෝහණ බැද්දගේ
[පාරම්පරික කරත්ත කවි අශ්‍රයෙනි]


වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Prathibha Dhanuka

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...