රත්තරන් ප්‍රාර්ථනා - රෝයි පීරිස් | Raththaran prarthana - Roy Peiris - sinhala lyrics

රත්තරන් ප්‍රාර්ථනා ඈත සුන්වී ගියා
ආදරේ චාරිකා නිමවුණා නෙත් තෙමා
ආයේ කවදා දකිම්දෝ ඔබේ පෙම් සිනා
රත්තරන් ප්‍රාර්ථනා ඈත සුන්වී ගියා
ආදරේ චාරිකා නිමවුනා නෙත් තෙමා

ගංගා තලාවේ වැතිරී හිඳන්
ළංවී මගේ කනට රහසින් කියා
ගංගා තලාවේ වැතිරී හිඳන්
ළංවී මගේ කනට රහසින් කියා
ඒ පෙම් කතාවන් සුළඟේ පාවී
රහසක් අපේ ආදරේ

රත්තරන් ප්‍රාර්ථනා ඈත සුන්වී ගියා
ආදරේ චාරිකා නිමවුණා නෙත් තෙමා
ආයේ කවදා දකිම්දෝ ඔබේ පෙම් සිනා
රත්තරන් ප්‍රාර්ථනා ඈත සුන්වී ගියා
ආදරේ චාරිකා නිමවුනා නෙත් තෙමා

සැඟවී හිඳින්නම් එන මං බලා
තනිවී හඬන්නම් ඔබේ නාමයෙන්
සැඟවී හිඳින්නම් එන මං බලා
තනිවී හඬන්නම් ඔබේ නාමයෙන්
දෙගුරුන් නිසානම් අප වෙන් උනේ
අහිතක් නොවේ මා සිතේ

රත්තරන් ප්‍රාර්ථනා ඈත සුන්වී ගියා
ආදරේ චාරිකා නිමවුණා නෙත් තෙමා
ආයේ කවදා දකිම්දෝ ඔබේ පෙම් සිනා
රත්තරන් ප්‍රාර්ථනා ඈත සුන්වී ගියා
ආදරේ චාරිකා නිමවුනා නෙත් තෙමා


ගායනය - රෝයි පීරිස්
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - lakmal

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...