ශවං ශවං ශවං - වින්තක ගීතදේව, ඝෝෂා | Shawan shawan shawan - Chinthaka Geethadewa, Gosha - Sinhala lyrics

වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ
වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ
වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ
වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ
සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ
සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ
වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ
සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ
වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ
සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ

වංශ...

අමර වංශයි
වීර සිංහයි
අමර වංශයි
වීර සිංහයි
වික්‍රම වංශයි
සෝම වීරයි
වික්‍රම වංශයි
සෝම වීරයි

පැටලෙයි පැටලෙයි
පොරකයි පොරකයි
පොරකයි පොරකයි
කෙලගයි පැ‍ටලෙයි
මන පිනවන්නට

හරි විනෝදයි ///////

නිදි යහනෙදිත් මා
කිතිකවයි

සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා
සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා
සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා
සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා
සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා
සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා සිල්වා

සිල්වා...

මර්වින් ද සිල්වා
ටිල්වින් ද සිල්වා
මර්වින් ද සිල්වා
ටිල්වින් ද සිල්වා
නලින් ද සිල්වා
දැන් කවුද සිල්වා
නලින් ද සිල්වා
දැන් කවුද සිල්ව

දැන් කවුද සිල්වා //

මට මතක නැහැ

පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ
පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ
පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ
පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ
පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ
පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ පක්ෂ

පක්ෂ...

එක්සත් පක්ෂ
නිදහස් පක්ෂ
විරුද්ධ පක්ෂ
ස්වාධීන පක්ෂ
විරුද්ධ පක්ෂ
ස්වාධීන පක්ෂ
රටම පක්ෂ
රටටත් පක්ෂ
අපිත් පක්ෂ
අපිටත් පක්ෂ

රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ
රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ
රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ
රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ
රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ
රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ
රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ
රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ රාජ

කළා මදිද
දැන් හිටිය මදිද
දැන් කෑව මදිද
ලංකාව වහල දාමුද
දැන් කෑව මදිද
ලංකාව වහල දාමුද

වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ
සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ
වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ
සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ
වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ වංශ
සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ සිංහ


ගායනය, සංගීතය, ගී පද - වින්තක ගීතදේව, ඝෝෂා

වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - Aravinda Perera

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...