හද වේදනා මෙසේ රැයේ - රාජු බණ්ඩාර | Hada wedana mese reye - Raju Bandara


හද වේදනා මෙසේ රැයේ කියා මෙමා
අද ඉන්න යාමෙ පාළුවේ හඬා
ඔබ ඉන්නෙ හිනැහිලා
ඔහු ගාව දැවටිලා
මා ලොවේහි තනිවෙලා ගියා මෙසේ
මා ලොවේහි තනිවෙලා ගියා //

දිනක මා දෑත ගෙන ඔයා
ඔබෙයි මා කියා දිව්රුවා //
මතක් වේවි සෑමදා
ඔබ කීව ඒ කතා
වේදනා සදා දීලා

හද වේදනා මෙසේ රැයේ කියා මෙමා
අද ඉන්න යාමෙ පාළුවේ හඬා
ඔබ ඉන්නෙ හිනැහිලා
ඔහු ගාව දැවටිලා
මා ලොවේහි තනිවෙලා ගියා මෙසේ
මා ලොවේහි තනිවෙලා ගියා

සඳුත් රෑ අහසෙ නැගෙන්නා
ඔබ කොහේ කියා අසන්නා //
ඔබෙන් ජීවිතේ පුරා
දුක් වේදනා ලබා
සෑමදා හඬාවී මා

හද වේදනා මෙසේ රැයේ කියා මෙමා
අද ඉන්න යාමෙ පාළුවේ හඬා
ඔබ ඉන්නෙ හිනැහිලා
ඔහු ගාව දැවටිලා
මා ලොවේහි තනිවෙලා ගියා මෙසේ
මා ලොවේහි තනිවෙලා ගියා //


ගායනය - රාජු බණ්ඩාර
වීඩියෝව ගත්තෙ මෙතනින් - MrDutugemunu

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...