රාත්‍රිය මනරම් - කසුන් කල්හාර, නිරෝෂා විරාජිනී | Rathriya Manaram - Kasun Kalhara ft Nirosha Virajini
රාත්‍රිය මනරම්...
ඔබ ලඟ හිදින..විට නම්
විදින්නට හැකි නම්...
ජීවිතය මෙතරම්...

දෑස් පියවෙන විට ඉතින්..
යලි අවදිවන්නට ලැබේ දැයි නොදනිම්..
දෑස් යට රැදි සිහින උදුරන්..
මියෙන්නට පෙර විදින්නම් පිරිමන්..
මියෙන්න පෙර විදින්නට පිරිමන්..

රාත්‍රිය මනරම්...

දෑස් නලියන විට පෙමින්..
ඔබ මිසක් කිසිවක් දකින්නට නොපතම්..
දෑස් බැද දිව පුරුදු උණුහුම් සුසුම් සුවයෙන්
මියෙන්නට හැකිනම්...
මියෙන්නට හැකිනම්....

රාත්‍රිය මනරම්...

ගායනය : කසුන් කල්හාර සහ නිරෝෂා විරාජිනී

Comments