නිලම්බරේ කැලුම් පිරි - ෆිල්ක්ස් ඇන්ටන්, රුක්මණී දේවි | Nilambare kalum piri sara sanda wage - Felix Anton, Rukmani Devi

නිලම්බරේ කැලුම් පිරි සරා සඳ වගේ
මගේ හදේ සදා රැඳී ඉන්න ප්‍රිය ළදේ
නිලම්බරේ කැලුම් පිරි සරා සඳ වගේ
ඔබේ හදේ සදා රැඳී ඉන්න මට සිතේ

මියුරු තෙපුල් පවසා මා හද සනසනු මැන
සිරිකත මෙන් මගෙ පැළ තුළ රැ‍ඳෙන්න පියබඳ
සිත සහනය මිහිර මවා එන්නෙමි ඔබ වෙතේ
ඔබේ හදට ආලෝකය දෙන්නෙමි හැම වෙලේ

නිලම්බරේ කැලුම් පිරි සරා සඳ වගේ...

දිවිය සුවඳ මලින් පිරුණු සුව යහනක් නොවේ
හිරිහැර මැද කඳුළ සුසුම ඇතිවිය හැක ලොවේ
ඒ හැමටම මුහුණ දෙන්න සිතේ දිරිය ඇතේ
පැමිණෙන දුක සැප එකලෙස විඳගමි ජීවිතේ

නිලම්බරේ කැලුම් පිරි සරා සඳ වගේගායනය - ෆිල්ක්ස් ඇන්ටන්, රුක්මණී දේවි


No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...