කෙටිම කෙටි කතාවක් - කිත්සිරි ජයසේකර | Ketima keti kathawak - Kithsiri Jayasekara

කෙටිම කෙටි කතාවක්
මං ඔබ ගැනම ලියන්නම්
මා අතැර ගියේ ඔබ බව
එහි නොලියා ඉන්නම්
ඔබ පැරණි මතකයෙන්
මා මුදවනවා නම්
සුදු ඔබ පැරණි මතකයෙන්
මා මුදවනවා නම්

සඳ නිවෙන තරු මඩල යට
ගොස නගන මූදු රළ දෙස
වරු ගණන් බලා උන් වග
එහි නොලියා ඉන්නම්
ඔබ පැරණි මතකයෙන්
මා මුදවනවා නම්
සුදු ඔබ පැරණි මතකයෙන්
මා මුදවනවා නම්

ගත හිවුඩු පිපෙන සීතේ
දුම්රියේ එකට එක ළඟ
දුර ගමන් ගෙවා ගිය වග
එහි නොලියා ඉන්නම්
ඔබ පැරණි මතකයෙන්
මා මුදවනවා නම්
සුදු ඔබ පැරණි මතකයෙන්
මා මුදවනවා නම්

කෙටිම කෙටි කතාවක්
මං ඔබ ගැනම ලියන්නම්
මා අතැර ගියේ ඔබ බව
එහි නොලියා ඉන්නම්
ඔබ පැරණි මතකයෙන්
මා මුදවනවා නම්
සුදු ඔබ පැරණි මතකයෙන්
මා මුදවනවා නම්


ගායනය - කිත්සිරි ජයසේකර
සංගීතය - කරුණාරත්න විජේවර්ධන
ගී පද - චාමින්ද රත්නසූරිය

1 comment:

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...