ඇගේය ඔබ දැන් - දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් | Aegeya Oba Dan - Deepika Priyadarshani Peirisඇගේය ඔබ දැන් ඇගේය සිරුරින් ඇගේය..
මගේය එනමුත් මගේය හදවත මගේය
අගේය ඔබ මට අගේය කඳුලැලි නැගේය
මගේය ඔබ නම් මගේය සැමදා මගේය...

ඔබ මට ජල ධාරාවක් වගේය..
සීතල ජල ධාරාවක් වගේය..
ඒ ජල ධාරාවම දැන් ඇගේය..
එනමුත් ජලයේ සිසිලස මගේය..
ජලයේ සිසිලස මගේය...

ඇගේය ඔබ දැන්...

ඔබ මට මිණි වීණාවක් වගේය..
ඔබ නද මිණි වීණාවක් වගේය..
ඒ මිණි වීණාවම දැන් ඇගේය..
එනමුත් වීණා නාදය මගේය...
වීණා නාදය මගේය..

ඇගේය ඔබ දැන්...

ගායනය - දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස්
සංගීතය - රෝහණ වීරසිංහ
ගී පද - සුනිල් ආරියරත්න

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...