හිරුද මුවා වී - ප්‍රියා සූරියසේන | Hiruda muwa wee - Priya Sooriyasena


හිරුද මුවා වී ලැසි ගමන බලාවී
හිරුද මුවා වී ලැසි ගමන බලාවී
කිංකිණි හඬ පරදන කැකිරි පැලෙන කොමළ හිනා
කිංකිණි හඬ පරදන කැකිරි පැලෙන කොමළ හිනා
හිරුද මුවා වී ලැසි ගමන බලාවී
හිරුද මුවා වී ලැසි ගමන බලාවී

කට කැඩි කළය අරන් කුඹුකෙ ළිඳට දියට ඇදෙන
කට කැඩි කළය අරන් කුඹුකෙ ළිඳට දියට ඇදෙන
ඉර බටු තරුව වගේ ගමට සිරිය සතුට ගෙනෙයි

හිරුද මුවා වී ලැසි ගමන බලාවී...

කළුවර ගලන වෙලේ නොයන් ගමන් නියර දිගේ
කළුවර ගලන වෙලේ නොයන් ගමන් නියර දිගේ
බක් මහ නැකත් බලා එළිය කරන් ගෙපැල මගේ

හිරුද මුවා වී ලැසි ගමන බලාවී...


ගායනය - ප්‍රියා සූරියසේන
සංගීතය - ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන
ගී පද - උපාලි ධනවලවිතාන


No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...