දිලි දිලි දිලි දිල්ලියේ - ආනන්ද පෙරේරා | Dili dili dili dilliye - Ananda Perera


දිලි දිලි දිලි දිල්ලියේ
දිල්ලි නුවර නංගියේ
වළලු සැලුණි බන්දියේ
බහ තේරුණි හින්දියේ
තිලකය නෙතු අංජනා
දුටු දුටුවන් බන්දනා
මා මන කල රංජනා
ඔබ වෙද සුර අංගනා

සුළඟ සමග වෙලි වෙලී
කියඹු වැළද නැලවුණී
පෙමට පෙමින් බැඳි බැඳී
අසල නිබඳ ඔබ හිදී
අඩවන් කර නෙතු පියන්
රහසින් කිසිවක් කියන්
පුරවාලන යුග සවන්
හැමදා කිවියක වෙයන්

දිලි දිලි දිලි දිල්ලියේ...

සැකි කුලයට නෑදෑකම්
පවසා බැඳි හාදකම්
ලියලා නැගි ප්‍රේමදම්
ප්‍රේමාතුර වීමි මම්
දුරුතු මහේ සීතලේ
පොරවාගෙන සාටකේ
රඳවා තම දරු ඇකේ
මැකුනා ඇය මීදුමේ

දිලි දිලි දිලි දිල්ලියේ...


ගායනය - ආනන්ද පෙරේරා, සිහ ශක්ති

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...