පැහැසර අරුණක - අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස් | Pahasara Arunaka - Asanka Priyamantha Peiris


පැහැසර අරුණක ඉරමල පිපුනාවේ...
යුගදුරු යුගදුම සැනකින් නිවුනාවේ...
හිමිදිරියේ...සීතල හීනෙක දැවටීවත්
පරවි පියාපත් ඇසුනාවේ...

සිත සිරකොට බැදි දඬු වැට බිදුනාවේ...
සිත සිත යා කර සෙනෙහස හැමුවාවේ...
සිත සිරකොට බැදි දඬු වැට බිදුනාවේ...
සිත සිත යා කර සෙනෙහස හැමුවාවේ...

පැහැසර අරුණක...

ලියවැල් ඇහැරී යලි මල් පිපුනාවේ...
දෑලම යා කල ඉදු සැව් ඇදුනාවේ...
ලියවැල් ඇහැරී යලි මල් පිපුනාවේ...
දෑලම යා කල ඉදු සැව් ඇදුනාවේ...

පැහැසර අරුණක...

ගායනය : අසංග ප්‍රියමන්ත පීරිස්
පද රචනය : නිලාර් එන්. කාසිම්

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...