ඔන්න බබෝ ඇතින්නියා - අමිතා වැදිසිංහ | Onna babo athinniya - Amitha Wedisinghe

ඔන්න බබෝ ඇතින්නියා
ගල් අරඹේ සිටින්නියා
ඔන්න බබෝ ඇතින්නියා
ගල් අරඹේ සිටින්නියා
පුතු ගැන සිහි කරන්නියා
නෙත කඳුලැලි සලන්නියා //

නුඹේ අම්මා කොතැන ගියේ
මානෙල් මල් විලට ගියේ
නුඹේ අම්මා කොතැන ගියේ
මානෙල් මල් විලට ගියේ
ඒ විල මැද පිරුණු දියේ
දුකට හැඬුව කඳුළු තියේ
ඒ විල මැද පිරුණු දියේ
දුකට හැඬුව කඳුළු තියේ

කන්දෙන් කන්දට පැනලා
ඇඟ ලේ කැටි කිරි කරලා
කන්දෙන් කන්දට පැනලා
ඇඟ ලේ කැටි කිරි කරලා
රන් තැටියේ පුරවාලා
රන් තැටියේ පුරවාලා
කිරි අරගෙන එයි අම්මා

ඔන්න බබෝ ඇතින්නියා
ගල් අරඹේ සිටින්නියා
ඔන්න බබෝ ඇතින්නියා
ගල් අරඹේ සිටින්නියා
පුතු ගැන සිහි කරන්නියා
නෙත කඳුලැලි සලන්නියා //

ඔන්න බබෝ ඇතින්නියා
ගල් අරඹේ සිටින්නියා///ගායනය - අමිතා වැදිසිංහ සහ පිරිසNo comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...