දුටු මොහොතේ - රාජු බණ්ඩාර | Dutu Mohothe - Raju Bandara


දුටු මොහොතේ ඉඟි කල ආදරේ
මද අඳුරේ හමු වුණ පාළුවේ
මාගේ මාගේ වේවා ඔබගේ දෑසේ සේයා
ළඳුනේ චන්දනියේ

උතුරනවා සෙනෙහස පේනවා
මටම කියා හසකැන් ගේනවා
සීතේ මා හා ළංවී ජීවිත ගීතේ හැංගී
හිඳිනු චන්දනියේ

ඔබ ගැන හිතලා සිත සැනසෙනවා
ළඟ නැති හින්දා හද ළතවෙනවා
දිවිය පුරා ඔබ හා මා යළි යළි හමුවෙනවා
ළඳුනේ සැමදා අපි වෙන්වෙනවා
හමුවෙනවා වෙන්වෙනවා

මට හමුවූ මල් කැකුළයි ඔයා
ඔබ සැනසූ බඹරිඳු මං තමා
ජීවිත ගීතේ හැංගී සීතේ මා හා ළංවී
හිඳිනු චන්දනියේ

ඔබ ගැන හිතලා සිත සැනසෙනවා
ළඟ නැති හින්දා හද ළතවෙනවා
දිවිය පුරා ඔබ හා මා යළි යළි හමුවෙනවා
ළඳුනේ සැමදා අපි වෙන්වෙනවා
හමුවෙනවා වෙන්වෙනවා

ඔබ ගැන හිතලා සිත සැනසෙනවා
ළඟ නැති හින්දා හද ළතවෙනවා
දිවිය පුරා ඔබ හා මා යළි යළි හමුවෙනවා ////


ගායනය - රාජු බණ්ඩාර
සංගීතය - රූකාන්ත ගුණතිලක

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...