රන් දොරින් එන්න ආදරේ - අමිතා වැදිසිංහ | Ran dorin enna - Amitha Wedisinghe

රන් දොරින් එන්න ආදරේ
කැඳවලා මල්සරා
නිල් නුවන් ඔබ මා කෙරේ
දෙන්න සතුටින් පුරා //

මිහිරි සමීරෙකී මාගේ උදානයේ //
සීතල යාමේ ජීවේ සිහින විමානයේ

රන් දොරින් එන්න ආදරේ...

මා හදේ ආශා නිවි නිවී යාදෝ //
සහන් සුවේ දිදී ඒ නුරා උතුරාදෝ

රන් දොරින් එන්න ආදරේ... //

රන් දොරින් එන්න ආදරේ
කැඳවලා මල්සරා

ගායනය - අමිතා වැදිසිංහ
සංගීතය - වික්ටර් දළුගම


No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...