අප හමුවූවත් - ටී. එම්. ජයරත්න | Apa hamu wuwath - TM Jayarathna


අප හමුවූවත් නොවුණත් කාලය ගතවී යනවා
අප තනිවූවත් නොවුණත් ලොව එකසේ පවතිනවා //

ලොව මල් පිබිදෙන්නේ යළි පරවෙන්නට නම්
අප හදවත් එක්වන්නෙත් වෙන්වන්නට නම්
යළි වෙන්වන්නට නම්

අප හමුවූවත් නොවුණත් කාලය ගතවී යනවා...

පෙරුම් පුරා හමුවන්නෙත් දිගු කලෙකින් නම්
හමුවූවත් යළි සැණෙකින් වෙන්වී යයි නම්
අප යළි තනිවේ නම්

අප හමුවූවත් නොවුණත් කාලය ගතවී යනවා...


ගායනය: ටී.එම්. ජයරත්න


No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...