හද හඬනා

හද හඬනා නිහඬ රැයේ
ඔබ මා හැර ගිය දවසේ
ඇසට කඳුළු ගලනවාද
මගේ තනිකම දැනෙනවාද //

නිදි යහනට යන්න ගියේ
ඔබ ගැන සිහි කරමිනුයි ප්‍රියේ
ඒ උනාට ඔබ පමණයි
සිහිනෙන් හෝ මට හිටියේ

හද හඬනා...

සීතල වැහි වැටෙන වෙලේ
තනි මට සීතලද දැනේ
මා හද ඉකි ගසන රැයේ
උණුසුම ඔබ පමණි ප්‍රියේ

හද හඬනා...

ගායනය: නිමල් රංජිත්

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...