සුවඳ රෝස මල් කැකුළී

සුවඳ රෝස මල් කැකුළී
ඔය සුවඳට සිත බැදුනී
දුරට වෙලා ඉන්න බෑ තවත්
ලඟට ඇවිත් සිප ගන්නට දෙන්න මට ඉඩක් //

හමන සීත සැඩ සුළඟට පෙති හැකිලේවීදෝ බයයි //
මටත් කලින් වෙන බඹරෙක් රොන් ගෙනයයිදෝ සැකයි

සුවඳ රෝස මල් කැකුළී...

පමා වුණොත් ඔබ වැලපෙයි සිප ගන්නට මට නොමවෙයි //
අහිමි නොවූ සිනාසෙන්න මේ සිත ඔබ ලඟම තමයි

සුවඳ රෝස මල් කැකිළී...

ගායනය: නිමල් රංජිත්

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...