ඔය සුසුම් පවන් වැදී - චාමර වීරසිංහ | Oya susum pawan wadee - Chamara Weerasinghe

ඔය සුසුම් පවන් වැදී
නෙතු පියන් සැලේ රිදී
ඔබ ගොළුයි සිතත් නිදි
ඔබව තාම මටද හිමි //

මිරිඟුවක් සොයා ගිහින්
හිත ගිලන් උනා තමයි
හිමි නැතැත් ඔයා ඉතින්
මම තවත් ඔබේ ළඟයි

ඔය සුසුම් පවන් වැදී...

ඔය හිතින් පිදූ පෙමින්
ඇත දහස් ගනන් පැතුම්
ඔබ ගියත් මගේ ළඟින්
මගේ හිතත් යන්න අරන්

ඔය සුසුම් පවන් වැදී...

ගායනය: චාමර වීරසිංහ

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...