සතුටින් නිදැල්ලේ..

සතුටින් නිදැල්ලේ - අවසර ලද ඇසිල්ලේ...//
මේ අදුරින් මිදීලා - ඉගිලීයන් කුරුල‍්ලෝ...//
සතුට පතා - හිතා මතා
කියමි ගොතා - නියම කතා..
හොදම කතා විනෝදයට
ඕන් අසාගන්නකෝ...//

කුරුලෙකු සිර කරලා - තබනු බැහැ නොවැ කිසිදා..//
ඌ ලොවේ සුව සොයා ඉගිලුනේ..
සැනසීමෙන් ඉදලා - මැරුනත් කම්නැහැ කියලා...//
ඒ මිහිර සුව විදින්න - සොඳුරු නැවුම් ලොවට යන්න
සතුටින් පියාඹන්න - රූං කියා නිද‍හසේ...
සතුට පතා - හිතා මතා
කියමි ගොතා නියම කතා
හොදම කතා විනෝදයට
ඕන් අසාගන්නකෝ..

සිත සවියෙන් පුරවා - සිටිනා අය ජය ලබලා..//
මේ ලොවේ සුව විදී සැම දිනේ
ඇයි සෝකෙන් තැවිලා - මොකටද ඉන්නේ හඬලා..//
මේ දොරගුළු බිදින්න - පැතූ පැතුම් සඵල වෙන්න
සතුටින් පියාඹන්න - රූං කියා නිද‍හසේ...
සතුට පතා - හිතා මතා
කියමි ගොතා නියම කතා
හොදම කතා විනෝදයට
ඕන් අසාගන්නකෝ..////

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...