හා හා ලදේ...

හා හා ලදේ
මගෙ මන මැදුරේ ලදේ
මගෙ රජ දහනේ ලදේ
මගෙ අග බිසවු තොමෝ....//

රන් සීනු හඩින් නිල් දිගැසින්
මා මන ලොල් ව‍ඩනා
රන තිසරු ලැමින් පුළුලුකුලින්
මා මන බඳින ලදේ

හා හා ල‍දේ...//

රන් තෝඩු දමා මාල ‍ගොතා
ඔබෙ ගෙල සරසන්නම්
රන් වියන යටින් පලස මතින්
ඔබ කැදවන් යන්නම්

හා හා ලදේ...//

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...