තරුකැටයක් වී - කසුන් කල්හාර | Tharu ketayak wee - Kasun Kalharaතරුකැටයක් වී - රෑ අහසේ දිලෙනා
ඔබ එන මඟ සරසන්නම් - දිවිය වෙලා...
පිණි දිය වැටෙනා සැන්දෑ - අහස වෙලා
ඔබ එනවානම් - ඒ තනිකම හැරදා...
ඒ තනිකම හැරදා...

තරුකැටයක් වී - රෑ අහසේ දිලෙනා
ඔබ එන මඟ සරසන්නම් - දිවිය වෙලා...
පිණි දිය වැටෙනා සැන්දෑ - අහස වෙලා
ඔබ එනවානම් - ඒ තනිකම හැරදා...
ඒ තනිකම හැරදා...

පිණිදිය වැටෙනා සැන්දෑ අහස වෙලා
හිරු අවරේ ගිලෙනා තරුව වෙලා...
ඔබේ..............ජීවිතේ....
ඔබේ..........ජීවිතේ....ගායනය - කසුන් කල්හාර, ඉන්ද්‍රචාප ලියනගේ
සංගීතය -
ගී පද - 

Comments