තරුකැටයක් වී - කසුන් කල්හාර | Tharu ketayak wee - Kasun Kalhara

තරුකැටයක් වී - රෑ අහසේ දිලෙනා
ඔබ එන මඟ සරසන්නම් - දිවිය වෙලා...
පිණි දිය වැටෙනා සැන්දෑ - අහස වෙලා
ඔබ එනවානම් - ඒ තනිකම හැරදා...
ඒ තනිකම හැරදා...
තරුකැටයක් වී - රෑ අහසේ දිලෙනා
ඔබ එන මඟ සරසන්නම් - දිවිය වෙලා...
පිණි දිය වැටෙනා සැන්දෑ - අහස වෙලා
ඔබ එනවානම් - ඒ තනිකම හැරදා...
ඒ තනිකම හැරදා...

පිණිදිය වැටෙනා සැන්දෑ අහස වෙලා
හිරු අවරේ ගිලෙනා තරුව වෙලා...
ඔබේ..............ජීවිතේ....
ඔබේ..........ජීවිතේ....

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...