තොටුපොල අයිනේ - වික්ටර් රත්නායක | Thotupola aine - Victor Rathnayaka

තොටුපොල අයිනේ.......කව්ද අත වනන්නේ...
කව්ද අත වනන්නේ......තොටුපොල අයිනේ...//

හැන්දෑ වරුවේ ඉවුරේ වැටකේ
උණ පදුරේ හෙව‍‍නේ...
හබල බිදීලා......ආ.....
හබල බිදීලා - පෙරළුන ඔරුවක
සුන්බුන් නෙත දැවටේ...
ඒ දෙස නොබලමි
ඒ...දෙස නොබලමි
තොටුපොල අයිනේ - කව්ද අතවනන්නේ

ආමඟ අදුරේ පෙරමඟ එගොඩින්
තරු යුවලක් ඇවිලේ...
ඔරු කඳ ඇතුලේ.....ඒ....
ඔරු කඳ ඇතුලේ
නුපුරුදු සුවඳක් දියමංකඩ විසිරේ..
හෙටමම හිනැහෙමි
හෙට මම හිනැහෙමි
තොටුපොල අයිනේ- කව්ද අතවනන්නේ...

තොටුපොල අයිනේ...//


ගායනය - වික්ටර් රත්නායක

No comments:

Post a Comment

දැණෙන යමක්... නැතිනම් පදවල වරදක්... දන්න දෙයක්... එහෙම නැත්තං ඔබට පද අවශ්‍ය වන ගීයක්...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...